دسته بندی ها

ناروال

این صفحه همه چیز در مورد Narwhal Totem، ماهیت، حضور و اهمیت آن است. این شامل پیام های منحصر به فرد در جعبه نقل قول است.

گراز دریایی

این صفحه همه چیز در مورد توتم Walrus، ماهیت، حضور و اهمیت آن است. این شامل پیام های منحصر به فرد در جعبه نقل قول است.